แนะนำสินค้า OTOP ระดับ5ดาว

การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

สินค้า OTOP มีมากขึ้นเรื่อยซึ่งเกิดจากในชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ในชุมชนราคาถูกและดีมานำขาย

OTOP

การดำเนินงาน ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้มีคุณภาพดี มีปริมาณมากพอ และได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปลงทะเบียน เพื่อคัดสรรจัดระดับสินค้า 1 – 5 ดาว เป็นการส่งเสริมการตลาด ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการ ยกระดับคุณภาพปริมาณและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพิ่มขึ้น จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน จำแนกคุณลักษณะและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP รวมทั้งส่งเสริมการตลาดให้ กว้างขวางมากขึ้น

error: Content is protected !!