Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
แนะนำสินค้า OTOP ระดับ5ดาว

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP  เป็นแนวคิดที่ต้องการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าชุมชนของแต่ละพื้นที่ให้มีตลาดรองรับและทำเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

OTOP

ผลิตภัณฑ์  ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการทางความคิด  รวมถึงการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การรักษาภูมิปัญญาไทย  การท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  มีจุดเด่น  มีจุดขาย  เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก

error: Content is protected !!